Asiakastarinat

Fortum logo

Ota selvää, miten asiakkaamme eri toimialoilta ovat hyötyneet siitä, että he ovat ottaneet ennakoinnin ja tulevaisuuden ymmärtämisen osaksi päätöksentekoprosessejaan.

Strategisen ennakoinnin hyödyntäminen toimistotilojen kehittämisessä

Martela

Martela used Futures Platform as a tool to help navigate the trends that are shaping the future of workplaces. Being able to discuss the future of work helped position Martela as an expert in modern workplaces, rather than merely a manufacturer of office furniture.

With the help of Futures Platform and Alternative Futures, a consulting company that originally developed the foresight tool, Martela ran several workshops to identify and prioritise the trends that were deemed as most relevant for Martela’s business. Based on the groundwork of forming a shared and structured view of the company’s future among the leadership, Martela formulated its vision: It would first transform from the manufacturer of high quality office furniture (2013) into a ‘partner for developing workplaces’ (2017), then gradually into a ‘thought leader of workplaces’.

Panu Muhonen, Martela’s Offering Director, describes how the journey of transformation has brought future and strategic positioning into the center of Martela’s everyday work:

“I no longer present our company to customers as an ‘office furniture manufacturer’ but rather as an expert in modern workplaces. The discussion these days focuses on facilitating fruitful collaboration, enabling flexibility in the office space and so forth”, Muhonen says.

Also, future foresight for Martela is no longer a one-off exercise but an integral part of continuously staying on top of how the concept of ‘work’ is evolving.

Trendien visualisointi Futures Platformin avulla

BF logo

Business Finland

Innovaatiorahoituskeskus Business Finland ja Team Finland -verkosto tukevat suomalaisia yrityksiä niiden pyrkimyksissä luoda innovatiivisia ja tulevaisuudessa toimivia tuotteita ja palveluja. Futures Platform auttaa siinä tarjoamalla järjestelmällisen kuvan tulevaisuudesta useilla eri toimialoilla ja maantieteellisillä alueilla. Futures Platformin tärkein etu onkin juuri sen tarjoama rakenne: trendit ryhmitellään ja asetetaan aikajanalle, mikä auttaa tekemään päätöksiä validiin tietoon perustuen.

Business Finland käyttää Futures Platform -ennakointityökalua oman TF Oppspace -alustansa sisältämän signaalidatan jäsentämiseen ja priorisoimiseen. Oppspace ja Futures Platform on käytännössä integroitu toisiinsa. Siten aina, kun TF Oppspace -alustalla tuotetaan tai päivitetään trendihavainto, se voidaan valita esitettäväksi myös Futures Platformin visuaalisessa näkymässä. Ennakointikarttoja on luotu erilaisiin teemoihin, kuten Aasian toimintaympäristö vuonna 2020, liikenteen ja liikkuvuuden tulevaisuus, biotalous ja cleantech sekä hyvinvointi ja terveys.

Priorisointi auttaa kohdentamaan trendianalyysien valtavan tietomäärän aiheenmukaisiin ennakointikarttoihin. Kartoissa yksittäiset trendit esitetään osana megatrendisektoreita ja sijoitetaan aikajanalle. Ennakointikarttojen avulla Business Finland järjestää tehokkaita ennakointityöpajoja, joissa voidaan keskittyä trendien vaikutuksiin, eikä osallistujien tarvitsee käyttää aikaansa tietokantojen selailuun. Työpajojen järjestämisen lisäksi Business Finland voi kutsua tärkeitä kumppaneita ja yrityksiä tarkastelemaan olennaisiksi katsomiaan trendikarttoja, jotka koskevat tiettyä teemaa tai alaa.

”Mahdollisuus visualisoida ja jäsentää tietoa tulevaisuuden trendeistä ja murroksista auttaa tekemään ennakointityöstä tehokasta. Business Finland haluaa tarjota sisäisille ja ulkoisille asiakkailleen tietoa parhaiten hyödynnettävässä muodossa. Työskentelemme innovatiivisten kumppanien kanssa tehdäksemme Future Watch -palveluistamme vaikuttavia ja helppokäyttöisiä. Yhteistyö Futures Platformin kanssa on hyvä esimerkki tästä.”

Soile Ollila, ennakointipäällikkö, Business Finland

Ennakointiin perustuva uusi strategia

TKL logo

Teknisen Kaupan Liitto

Teknisen Kaupan Liitto, joka edustaa yli 350 teknisen kaupan yrityksen etuja, uudisti tänä vuonna strategiansa. Tavoite oli saada varsinaisen strategiatyön perustaksi perinpohjainen näkemys siitä, mitkä ovat ympäristön muutosvoimat, miten ympäristö muuttuu niiden vuoksi ja miten ne vaikuttavat jäsenyritysten asiakkaisiin ja jäsenyrityksiin.

“Päätavoitteemme oli saada jäsenyrityksemme pohtimaan laajasti muutosvoimia”, kertoo liiton toimitusjohtaja Markku Uitto.

Toimenpiteitä

Strategiaprosessin tueksi TKL valitsi Talent Vectian, jonka suosituksesta mukaan otettiin Futures Platform, jonka fasilitaattorit ja strategisen ennakoinnin työkalu auttavat tekemään oletuksia tulevaisuudesta.

Futures Platformin digitaaliseen työvälineeseen verkossa on valittu valmiiksi keskeisiä muutosilmiöitä kuten keinoäly, jakamistalous ja ilmastonlämpeneminen. Yhtiön tulevaisuudentutkijatiimi on kirjoittanut kuvaukset yhteensä yli 350 ilmiöstä, minkä lisäksi ilmiöiden yhteyteen on liitetty taustamateriaalia. Strategiatyötä tekevät valitsevat ilmiöistä keskeisimmät jatkokäsittelyyn äänestämällä ja keskustelemalla.

Tuloksia

TKL:n kaltaisen liiton jäsenille ennakointityökalu antoi mahdollisuuden analysoida ympäristöä kollegoiden kanssa tavalla, johon ei ole tilaisuutta normaalissa arjessa.

”Keskustelut olivat poikkeuksellisen hedelmällisiä ja mukaansatempaavia. Samalla ne ruokkivat koko ajan miettimään oman yrityksen strategiaa”, sanoo Oy Otto Brandt Ab:n konsernijohtaja Markku Hämäläinen, joka toimii myös TKL:n hallituksessa.

Strategiatyön kakkosvaiheessa haastekerroin kasvoi, kun vaikuttavat ilmiöt piti muuttaa strategiaksi liitolle, jonka heterogeenisen jäsenkunnan tavoitteet eivät ole kaikissa asioissa samanlaisia.  

”Siinäkin mielessä jäi hyvä fiilis, koska pääsimme Talent Vectian tukemana varmasti pidemmälle kuin liiton ja jäsenyritysten kesken olisimme edenneet”, Hämäläinen sanoo.

Uudessa strategiassa liiton toivotaan olevan tuntosarvi, joka tunnistaa trendejä, markkinamurroksia ja regulaatiota. Samoin liiton toivotaan tunnistavan myös ilmiöiden seurauksia.

”Yritykset voivat esimerkiksi kokea, että niiltä puuttuu jotain osaamista, jota uudessa maailmassa tarvitaan. Silloin liito voi pohtia verkostoja, joita kautta osaamista olisi mahdollista hankkia”, sanoo liiton toimitusjohtaja Markku Uitto.

Kasvua, jossa tulevaisuuden muutokset on huomioitu

Posintra logo

Posintra

Posintra on Itä-Uudenmaan paikallisten yritysten ja kuntien omistama kehityssyhtiö, jonka tarkoituksena on tukea ja vahvistaa kilpailukykyä ja lisätä alueen hyvinvointia. Yhdessä Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy:n (Keuke) ja Novago Oy:n kanssa Posintra toteuttaa kehitysohjelmaa, jossa alueen yritykset tekevät yhteistyötä uusien kasvuun tähtäävien liikeideoiden luomiseksi. Ennakointi Futures Platformin avulla on keskeinen osa prosessia.

Tehtävänä on tunnistaa tulevaisuuden muutostrendejä ja niiden yrityksille tuomia mahdollisuuksia ja uhkia. Ryhmät lähestyvät asiaa kasvuohjelmassa valittujen näkökulmien kautta, joita ovat innovatiiviset investoinnit, uuden ajan digitaalisuus ja kehittyvät tuotanto- ja palveluketjut.

Valtaus-kasvuohjelma on kolmen Uudellamaalla toimivan kehitysyhtiön, Posintran, Keski-Uudenmaan kehittämiskeskuksen ja Novagon yhteinen hanke, viralliselta nimeltään BIITTI-Yritystiimit Uudellamaalla. Hankkeen toteuttamisaika on 1.9.2016–31.5.2019.

Kehitysyhtiöiden projektityöntekijät kokoavat Uudellemaalle yhteensä viisi yritysryhmää, joihin osallistuu yhteensä 60 – 85 yritystä kasvattamaan toimintaansa ja vahvistamaan korkean lisäarvon syntymistä.

Kehitysyhtiö Posintra tuottaa ja fasilitoi yrityksille ja kunnille työpajoja, joissa luodataan tulevaisuutta osallistujien toimintaan vaikuttavien asioiden näkökulmasta Futures Platform -työkalun avulla. Posintran artikkeli aiheesta on luettavissa Posintran verkkosivuilla: www.posintra.fi/yritykset-ja-kunnat-tarvitsevat-kasityksen-tulevaisuuden-maisemasta/

Futures Platformin hyödyntäminen koulutuksen tulevaisuuden suunnittelussa

Opetushallitus logo

Opetushallitus

Mitä tietoja ja taitoja ihmiset tarvitsevat menestyäkseen tulevaisuuden työelämässä ja yleisesti ottaen yhteiskunnassa? Miten näitä taitoja voidaan opettaa opetus- ja koulutusjärjestelmässä? Mitä uusia menetelmiä opettajat ja opetushallinto tarvitsevat? Nämä olivat keskeisiä kysymyksiä, joihin Opetushallitus pyrki vastaamaan kaksivuotisella ennakointiohjelmallaan, jossa hyödynnettiin Futures Platformia.

Hankkeen alussa oli rakennettava selkeä kuva tulevaisuuden kehityksestä yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla, ja erityistä painoarvoa hankkeessa haluttiin toimialarajat ylittävälle ennakoinnille. Opetushallitus palkkasi suomalaisen Alternative Futuresin fasilitoimaan prosessia.

AlternativeFutures käytti Futures Platformin ennakointikarttoja kaksivuotisen ennakointiprojektin runkona. Projektia varten luotiin viisi ennakointikarttaa. Koulutustoimikunnat jaettiin neljään ryppääseen, Hyvinvointi, Luova, Palvelut ja Tuotanto, joista kullekin tehtiin oma ennakointikartta. Lisäksi luotiin yksi yhteinen kartta.

Projektin aikana koulutustoimikunnat kokoontuivat useaan kertaan. Tiimit tutustuivat ennakointikartoille valittuihin ilmiöihin ja pyrkivät niiden pohjalta tunnistamaan ja kuvailemaan mahdollisia tulevaisuuden ammatteja. Tiimeissä tehtiin myös ehdotuksia ja suosituksia siitä, kuinka näihin uusiin ammatteihin voitaisiin kouluttaa opiskelijoita ja työntekijöitä. Lisäksi pohdittiin sitä, kuinka koulutusjärjestelmää ja työssä oppimista tulisi kehittää, jotta ne vastaisivat uudenlaisiin tarpeisiin.

Futures Platformin ennakointikarttoja käytettiin tulevaisuuden osaamistarpeiden eri skenaarioiden kartoittamisessa, ja ne auttoivat jäsentämään kuvaa tulevaisuudesta. Visuaaliset kartat herättivät tuloksellisia keskusteluja sekä kasvotusten että verkossa työskenneltäessä. Osallistujat pystyivät myös äänestämään merkittävimpinä pitämiään teemoja sekä kirjaamaan niihin liittyviä kommentteja suoraan kartoille. Tämä osoittautui hyödylliseksi ominaisuudeksi, koska tyypillisessä työpajatilanteessa kaikilla ei aina ole mahdollisuutta esittää ajatuksiaan. Lisäksi näkemykset usein kirkastuvat vielä työpajojen jälkeenkin. Kartoille kirjattiin hankkeessa yli 500 kommenttia.

Ennakointikarttojen ja niihin liittyvien työpajojen pohjalta Opetushallitus sai aiempaa paremmat valmiudet nykyaikaisten opintopolkujen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Näiden polkujen myötä kaikenikäisille opiskelijoille avautuu uusia mahdollisuuksia valmistautua tulevaisuuden ammatteihin.

Koulutustoimikuntien työstä on laadittu yhteenvetoraportti ”Muutosilmiöitä koulutuksen rajapinnoilla - Havaintoja ja kehitysehdotuksia koulutustoimikuntien ennakointikarttatyöskentelystä vuosina 2014–2016”. Raportin ovat kirjoittaneet Tuomo Kuosa ja Suvi Hakala.

Kehitä ennakointitaitosi uudelle tasolle

Tilaa esittely Aloita kokeilu