Referenssit

Toimenpiteitä

Strategiaprosessin tueksi TKL valitsi Talent Vectian, jonka suosituksesta mukaan otettiin Futures Platform, jonka fasilitaattorit ja strategisen ennakoinnin työkalu auttavat tekemään oletuksia tulevaisuudesta.

Futures Platformin digitaaliseen työvälineeseen verkossa on valittu valmiiksi keskeisiä muutosilmiöitä kuten keinoäly, jakamistalous ja ilmastonlämpeneminen. Yhtiön tulevaisuudentutkijatiimi on kirjoittanut kuvaukset yhteensä yli 350 ilmiöstä, minkä lisäksi ilmiöiden yhteyteen on liitetty taustamateriaalia. Strategiatyötä tekevät valitsevat ilmiöistä keskeisimmät jatkokäsittelyyn äänestämällä ja keskustelemalla.

Tuloksia

TKL:n kaltaisen liiton jäsenille ennakointityökalu antoi mahdollisuuden analysoida ympäristöä kollegoiden kanssa tavalla, johon ei ole tilaisuutta normaalissa arjessa.

”Keskustelut olivat poikkeuksellisen hedelmällisiä ja mukaansatempaavia. Samalla ne ruokkivat koko ajan miettimään oman yrityksen strategiaa”, sanoo Oy Otto Brandt Ab:n konsernijohtaja Markku Hämäläinen, joka toimii myös TKL:n hallituksessa.

Strategiatyön kakkosvaiheessa haastekerroin kasvoi, kun vaikuttavat ilmiöt piti muuttaa strategiaksi liitolle, jonka heterogeenisen jäsenkunnan tavoitteet eivät ole kaikissa asioissa samanlaisia.

”Siinäkin mielessä jäi hyvä fiilis, koska pääsimme Talent Vectian tukemana varmasti pidemmälle kuin liiton ja jäsenyritysten kesken olisimme edenneet”, Hämäläinen sanoo.

Uudessa strategiassa liiton toivotaan olevan tuntosarvi, joka tunnistaa trendejä, markkinamurroksia ja regulaatiota. Samoin liiton toivotaan tunnistavan myös ilmiöiden seurauksia.

”Yritykset voivat esimerkiksi kokea, että niiltä puuttuu jotain osaamista, jota uudessa maailmassa tarvitaan. Silloin liito voi pohtia verkostoja, joita kautta osaamista olisi mahdollista hankkia”, sanoo liiton toimitusjohtaja Markku Uitto.

 

Tehtävänä on tunnistaa tulevaisuuden muutostrendejä ja niiden yrityksille tuomia mahdollisuuksia ja uhkia. Ryhmät lähestyvät asiaa kasvuohjelmassa valittujen näkökulmien kautta, joita ovat innovatiiviset investoinnit, uuden ajan digitaalisuus ja kehittyvät tuotanto- ja palveluketjut.

Valtaus-kasvuohjelma on kolmen Uudellamaalla toimivan kehitysyhtiön, Posintran, Keski-Uudenmaan kehittämiskeskuksen ja Novagon yhteinen hanke, viralliselta nimeltään BIITTI-Yritystiimit Uudellamaalla. Hankkeen toteuttamisaika on 1.9.2016–31.5.2019.

Kehitysyhtiöiden projektityöntekijät kokoavat Uudellemaalle yhteensä viisi yritysryhmää, joihin osallistuu yhteensä 60 – 85 yritystä kasvattamaan toimintaansa ja vahvistamaan korkean lisäarvon syntymistä.

Kehitysyhtiö Posintra tuottaa ja fasilitoi yrityksille ja kunnille työpajoja, joissa luodataan tulevaisuutta osallistujien toimintaan vaikuttavien asioiden näkökulmasta Futures Platform -työkalun avulla. Posintran artikkeli aiheesta on luettavissa Posintran verkkosivuilla: www.posintra.fi/yritykset-ja-kunnat-tarvitsevat-kasityksen-tulevaisuuden-maisemasta/

 

Business Finland käyttää Futures Platform -ennakointityökalua oman TF Oppspace -alustansa sisältämän signaalidatan jäsentämiseen ja priorisoimiseen. Oppspace ja Futures Platform on käytännössä integroitu toisiinsa. Siten aina, kun TF Oppspace -alustalla tuotetaan tai päivitetään trendihavainto, se voidaan valita esitettäväksi myös Futures Platformin visuaalisessa näkymässä. Ennakointikarttoja on luotu erilaisiin teemoihin, kuten Aasian toimintaympäristö vuonna 2020, liikenteen ja liikkuvuuden tulevaisuus, biotalous ja cleantech sekä hyvinvointi ja terveys.

Priorisointi auttaa kohdentamaan trendianalyysien valtavan tietomäärän aiheenmukaisiin ennakointikarttoihin. Kartoissa yksittäiset trendit esitetään osana megatrendisektoreita ja sijoitetaan aikajanalle. Ennakointikarttojen avulla Business Finland järjestää tehokkaita ennakointityöpajoja, joissa voidaan keskittyä trendien vaikutuksiin, eikä osallistujien tarvitsee käyttää aikaansa tietokantojen selailuun. Työpajojen järjestämisen lisäksi Business Finland voi kutsua tärkeitä kumppaneita ja yrityksiä tarkastelemaan olennaisiksi katsomiaan trendikarttoja, jotka koskevat tiettyä teemaa tai alaa.

”Mahdollisuus visualisoida ja jäsentää tietoa tulevaisuuden trendeistä ja murroksista auttaa tekemään ennakointityöstä tehokasta. Business Finland haluaa tarjota sisäisille ja ulkoisille asiakkailleen tietoa parhaiten hyödynnettävässä muodossa. Työskentelemme innovatiivisten kumppanien kanssa tehdäksemme Future Watch -palveluistamme vaikuttavia ja helppokäyttöisiä. Yhteistyö Futures Platformin kanssa on hyvä esimerkki tästä.”

Soile Ollila, ennakointipäällikkö, Business Finland

 

Martela otti työkalukseen Futures Platform -sovelluksen selvittäessään trendejä ja muutosvoimia, jotka muovaavat tulevaisuuden työympäristöjä. Yritys järjesti useita työpajoja yhdessä ennakointityökalun kehittäneen Alternative Futures –yrityksen kanssa. Tarkoituksena oli tunnistaa ne trendit, jotka ovat kaikkein olennaisimpia Martelan liiketoiminnan kannalta. Muodostettuaan selkeän näkemyksen siitä, mitä tulevaisuuden johtajuus vaatii, Martela kehitti uuden visionsa: ensin se muuntuisi laadukkaiden toimistokalusteiden valmistajasta (2013) ”työympäristöjen kehitystyön kumppaniksi” (2017) ja sitten asteittain ”työympäristöjen ajatusjohtajaksi”.

Martelan tarjooman kehityksestä vastaava johtaja Panu Muhonen kuvailee, miten tulevaisuuteen katsominen ja strateginen asemoituminen näkyvät Martelan arjessa:

”Emme enää esittele yritystämme asiakkaille toimistokalustevalmistajana, vaan ennemminkin nykyaikaisten työympäristöjen asiantuntijana. Nykyään keskustelu keskittyy hedelmällisen yhteistyön helpottamiseen, toimistoympäristön joustavuuden mahdollistamiseen ja vastaaviin seikkoihin.”

Tulevaisuuden ennakointia ei myöskään enää pidetä Martelassa kertaluonteisena tehtävänä, vaan ymmärretään, että työn käsitteen uudelleenmuotoutumista on jatkuvasti seurattava.

 

Hankkeen alussa oli rakennettava selkeä kuva tulevaisuuden kehityksestä yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla, ja erityistä painoarvoa hankkeessa haluttiin toimialarajat ylittävälle ennakoinnille. Opetushallitus palkkasi suomalaisen Alternative Futuresin fasilitoimaan prosessia.

AlternativeFutures käytti Futures Platformin ennakointikarttoja kaksivuotisen ennakointiprojektin runkona. Projektia varten luotiin viisi ennakointikarttaa. Koulutustoimikunnat jaettiin neljään ryppääseen, Hyvinvointi, Luova, Palvelut ja Tuotanto, joista kullekin tehtiin oma ennakointikartta. Lisäksi luotiin yksi yhteinen kartta.

Projektin aikana koulutustoimikunnat kokoontuivat useaan kertaan. Tiimit tutustuivat ennakointikartoille valittuihin ilmiöihin ja pyrkivät niiden pohjalta tunnistamaan ja kuvailemaan mahdollisia tulevaisuuden ammatteja. Tiimeissä tehtiin myös ehdotuksia ja suosituksia siitä, kuinka näihin uusiin ammatteihin voitaisiin kouluttaa opiskelijoita ja työntekijöitä. Lisäksi pohdittiin sitä, kuinka koulutusjärjestelmää ja työssä oppimista tulisi kehittää, jotta ne vastaisivat uudenlaisiin tarpeisiin.

Futures Platformin ennakointikarttoja käytettiin tulevaisuuden osaamistarpeiden eri skenaarioiden kartoittamisessa, ja ne auttoivat jäsentämään kuvaa tulevaisuudesta. Visuaaliset kartat herättivät tuloksellisia keskusteluja sekä kasvotusten että verkossa työskenneltäessä. Osallistujat pystyivät myös äänestämään merkittävimpinä pitämiään teemoja sekä kirjaamaan niihin liittyviä kommentteja suoraan kartoille. Tämä osoittautui hyödylliseksi ominaisuudeksi, koska tyypillisessä työpajatilanteessa kaikilla ei aina ole mahdollisuutta esittää ajatuksiaan. Lisäksi näkemykset usein kirkastuvat vielä työpajojen jälkeenkin. Kartoille kirjattiin hankkeessa yli 500 kommenttia.

Ennakointikarttojen ja niihin liittyvien työpajojen pohjalta Opetushallitus sai aiempaa paremmat valmiudet nykyaikaisten opintopolkujen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Näiden polkujen myötä kaikenikäisille opiskelijoille avautuu uusia mahdollisuuksia valmistautua tulevaisuuden ammatteihin.

Koulutustoimikuntien työstä on laadittu yhteenvetoraportti ”Muutosilmiöitä koulutuksen rajapinnoilla - Havaintoja ja kehitysehdotuksia koulutustoimikuntien ennakointikarttatyöskentelystä vuosina 2014–2016”. Raportin ovat kirjoittaneet Tuomo Kuosa ja Suvi Hakala.

Lisätietoa koulutustoimikunnista ja ennakointityöstä
Ulla Taipale-Lehto, opetusneuvos, Opetushallitus, puh. +358 29 533 1207

Lisätietoja ennakointikarttaprosessista
Tuomo Kuosa, Content Director, Ph.D, Alternative Futures | Futures Platform Oy, puh. +358 44 0360688